ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ: Softwater.eu

1. ΘΕΜΑ

1.1 Αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει (1) τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου Softwater.eu, οι οποίοι ρυθμίζουν τους κανόνες χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στον ιστότοπο Softwater.eu, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης πώλησης με έμπορος από αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και (2) η συμφωνία μεταξύ του πωλητή και του πελάτη για αγοραπωλησία μέσω του ιστότοπου του Softwater.eu

1.2 Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή/και εγγράφονται στη διεύθυνση Διαδικτύου Softwater.eu. Κατά τη χρήση του ιστότοπου Softwater.bg, τα άτομα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε αντικείμενο, σύνδεσμο ή κουμπί που βρίσκεται στον ιστότοπο του Softwater.eu, τα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως και αναλαμβάνουν να συμμορφωθούν με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΩΛΗΤΗ

2.1 Η “Softwater” Ltd. είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως συσταθείσα και έγκυρη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην Υπηρεσία Μητρώου με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης 206501251, με έδρα και διεύθυνση Σόφια 1463, συνοικία Τριαδίτσα, Prestige Business Center, Λεωφόρος Πατριάρχου Ευτιμίου 49, 4ος όροφος, με ΦΠΑ: BG 206501251

2.2 Η “Softwater” Ltd. διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα Softwater, με τη μορφή του ιστότοπου Softwater.eu

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

3.1 “Πωλητής, Λογισμικό, Εταιρεία, Πάροχος” – σημαίνει “Λογισμικό” Ε.Π.Ε., εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών οργανισμών στον Οργανισμό Μητρώου με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης 206501251, με έδρα και διεύθυνση στη Σόφια 1463 , συνοικία Τριαδίτσα, Prestige Business Center, 49 Patriarch Evtimiy Blvd., 4ος όροφος, με ΦΠΑ: BG 206501251

3.2 “Αγοραστής” – άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω που έχει συνάψει σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας του ηλεκτρονικού καταστήματος – Softwater.eu

3.3 “Χρήστης” σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που βλέπει ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου και της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προβολής, παραγγελίας, αγοράς, επιστροφής αγαθών κ.λπ.

3.4 “Διαδικτυακό κατάστημα” – σημαίνει την πλατφόρμα και το εικονικό κατάστημα που βρίσκονται στον τομέα Softwater.bg, παρέχοντας τη δυνατότητα αγοράς αγαθών μέσω Διαδικτύου.

3.5 “Παραγγελία” – σημαίνει την παραγγελία του Χρήστη μέσω του ιστότοπου για ορισμένα επιλεγμένα αγαθά, μαζί με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής και παραλαβής των αγαθών.

3.6 “Προϊόν(α)” ή/και “Προϊόν(τα)” – οποιοδήποτε αντικείμενο μιας σύμβασης πώλησης που συνάπτεται μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.7 “Σύμβαση” – είναι μια σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή για την πώληση Προϊόντων ή/και Προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελούν οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του το ηλεκτρονικό κατάστημα.

3.8 “Τιμή του προϊόντος ή των αγαθών” – σημαίνει την τιμή ανά μονάδα ή για μια συγκεκριμένη ποσότητα αγαθών, που καθορίζεται σε βουλγαρικά λέβα, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και όλων των πρόσθετων φόρων και τελών

 

4. ΓΕΝΙΚΑ

4.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος Softwater.eu. Οποιαδήποτε είσοδος ή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο του ιστότοπου Softwater.bg σημαίνει ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και έχετε συμφωνήσει να τους συμμορφώνεστε ανεπιφύλακτα.

4.2 Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν μονομερώς από το Λογισμικό ανά πάσα στιγμή με την ενημέρωση τους. Οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλους και τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο.

4.3 Το Λογισμικό έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή εάν οι αλλαγές επιβάλλονται δυνάμει αποτελεσματικού κανονισμού.

4.4 Είναι ευθύνη των χρηστών να ελέγχουν περιοδικά ότι έχουν γίνει αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

4.5 Το λογισμικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί τις πληροφορίες στον ιστότοπο και στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα πάντα ακριβείς και ενημερωμένες, αλλά δεν διεκδικεί την πληρότητα και την αυθεντικότητά τους.

4.6 Το λογισμικό δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται να ενημερώνει έγκαιρα τους καταναλωτές για την απουσία τους

4.7 Το λογισμικό δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες κατά την προσπάθεια πρόσβασης ή επίσκεψης στον Ιστότοπο, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους διαμόρφωσης / μέσω της χρήσης του ιστότοπου /.

4.8 Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Το Λογισμικό δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, καθώς και για τυχόν ζημιές ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης τους, καθώς η πρόσβαση σε αυτές είναι στη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του Χρήστη.

4.9 Οι χρήστες του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος Softwater.eu αποδέχονται και δεσμεύονται να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τη δημοσίευση παράνομων, απειλητικών, ρατσιστικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών, χυδαίων, χυδαίο ή επιβλαβές για ανηλίκους περιεχόμενο. Οι επισκέψεις στον ιστότοπο Softwater.bg και οι συναλλαγές μέσω αυτού πρέπει να γίνονται για προσωπική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία ή να επηρεάσουν ή να απειλήσουν την παροχή υπηρεσιών στο Softwater.eu.

4.10 Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν εσωτερικές και εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται ή αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων ή συμφωνιών εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων

4.11 Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να εφαρμόζουν ιούς υπολογιστών, οποιονδήποτε άλλο κωδικό, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σκοπό να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή, σκόπιμα ή μη, καθώς μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα βουλγαρική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται τον ιστότοπο με σκοπό την κατάχρηση τρίτων ή τη χρήση του ιστότοπου για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.

 

5. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

5.1 Ο ιστότοπος Softwater.eu και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορούν να προβληθούν εντελώς ελεύθερα και δωρεάν χωρίς να απαιτείται εγγραφή.

 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΑΓΑΘΑ

6.1 Κάθε προϊόν ή προϊόν που δημοσιεύεται στον ιστότοπο παρέχεται με πληροφορίες σχετικά με την Τιμή, τα κύρια χαρακτηριστικά και πρόσθετες πληροφορίες που στοχεύουν στην υποστήριξη της ενημερωμένης επιλογής που έκαναν οι Χρήστες κατά τη στιγμή της αγοράς. Το λογισμικό δεν ευθύνεται για ανακρίβειες στην περιγραφή του προϊόντος, οι οποίες δεν σχετίζονται με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν διεκδικούν την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

6.2 Όλες οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε βουλγαρικά λεβ, ευρώ ή λέι και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας. Σε περίπτωση που το Προϊόν έχει πολλές τροποποιήσεις, αναγράφονται οι τιμές για κάθε μία από τις τροποποιήσεις. Το λογισμικό έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο, κατά την κρίση του, ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση εκ των προτέρων ειδοποίησης των Χρηστών. Ο Χρήστης υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα που αναγράφεται στον ιστότοπο κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, ανεξάρτητα από το αν είναι χαμηλότερο ή υψηλότερο από την ενημερωμένη τιμή.

6.3 Το λογισμικό έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να κάνει αλλαγές στα δημοσιευμένα αγαθά, τις τιμές και άλλα χαρακτηριστικά των Αγαθών και οι χρήστες θεωρούνται ότι έχουν ενημερωθεί για αυτές τις αλλαγές από την ημερομηνία δημοσίευσης. Πληροφορίες για ορισμένα από τα δημοσιευμένα Προϊόντα ενδέχεται να μην ενημερώνονται σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες θα ειδοποιούνται, σε περίπτωση Παραγγελίας, πριν από την παράδοσή τους, για ξεπερασμένες πληροφορίες στον ιστότοπο σχετικά με τα παραγγελθέντα Προϊόντα. Ορισμένες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενδέχεται να σχετίζονται με προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα και δεν είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή, για τα οποία ζητούμε συγγνώμη εκ των προτέρων.

 

7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Το ηλεκτρονικό κατάστημα Softwater.bg δέχεται Παραγγελίες 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παραγγείλει όλα τα Προϊόντα που αναφέρονται στον ιστότοπο. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει το είδος των αγαθών και την ποσότητα, τον τρόπο και τους όρους παράδοσης, σύμφωνα με τις επιλογές που προσφέρονται στον ιστότοπο.

7.2 Κάθε επιλεγμένο προϊόν τοποθετείται σε ένα εικονικό καλάθι του Χρήστη. Μέχρι την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο Χρήστης μπορεί να δει και να αλλάξει τα παραγγελθέντα Αγαθά, τις ποσότητες, τον τρόπο πληρωμής και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη παραγγελία.

7.3 Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Χρήστης συνάπτει συμβατική σχέση με την “Software” Ltd. για την πώληση του επιλεγμένου είδους, που ρυθμίζεται από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και η παραγγελία θεωρείται επιβεβαιωμένη μετά την παραλαβή επιβεβαίωσης από το Softwater.bg, που περιέχει όλες τις παραπάνω παραμέτρους και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή/και στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

7.4 Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον Αγοραστή της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι τα αγαθά είναι έτοιμα για αποστολή. Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή αποτελείται από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τυχόν πρόσθετες συμφωνίες μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.

7.5 Η εκτέλεση παραγγελιών και η σύναψη σύμβασης/ων εξ αποστάσεως αγοραπωλησίας με Λογισμικό πραγματοποιείται χωρίς εγγραφή Προφίλ Χρήστη Με την υποβολή παραγγελίας χωρίς εγγραφή και τον έλεγχο του πλαισίου συναινείτε τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στην Παραγγελία να χρησιμοποιηθούν και αποθηκεύονται από το Λογισμικό για τους σκοπούς που καθορίζονται στους Γενικούς Όρους. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για να ολοκληρωθεί η Παραγγελία σημειώνονται με αστερίσκο. Ο Χρήστης συμφωνεί και δηλώνει ότι θα παρέχει σωστές, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων για την τοποθέτηση Παραγγελίας χωρίς εγγραφή. Ο Χρήστης συμφωνεί να παρέχει οικειοθελώς τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από τη φόρμα για την υποβολή παραγγελίας χωρίς εγγραφή. Το λογισμικό μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την υποβολή μιας παραγγελίας χωρίς εγγραφή. Σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει λανθασμένες, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς πληροφορίες κατά την υποβολή παραγγελίας χωρίς εγγραφή, το Λογισμικό έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει την περαιτέρω πρόσβαση σε μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του. Το λογισμικό δεν ευθύνεται για λανθασμένη ή/και εσφαλμένη εκτέλεση Παραγγελίας που έγινε σε σχέση με τις πληροφορίες που έλαβε από τον Χρήστη κατά την υποβολή μιας Παραγγελίας χωρίς εγγραφή. Το λογισμικό δεν ευθύνεται για παραγγελίες που δεν έχουν παραδοθεί ή άλλες προεπιλογές που οφείλονται σε παλιά δεδομένα. Τα έξοδα για την εκ νέου αποστολή των Αγαθών βαρύνουν τον Χρήστη.

7.6 Με την οριστικοποίηση της Παραγγελίας και την επιβεβαίωση από τον Χρήστη, ο Χρήστης αναλαμβάνει να πληρώσει το Τίμημα της Παραγγελίας και δηλώνει εκ νέου ότι γνωρίζει το γεγονός ότι η Παραγγελία σχετίζεται με την υποχρέωση πληρωμής από αυτόν. Μετά την οριστικοποίηση και επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Χρήστη, το σύστημα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποστέλλει αυτόματα ένα ενημερωτικό e-mail, το οποίο επιβεβαιώνει την παραλαβή της Παραγγελίας στο σύστημα του Παρόχου.

7.7 Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι ορισμένα Προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα τη στιγμή της Παραγγελίας.Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την Παραγγελία λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει διαθέσιμα Προϊόντα, ο Πάροχος ειδοποιεί τον Χρήστη για την εξάντλησή του στον αριθμό επικοινωνίας που έχει ορίσει ο Χρήστης ή στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθορίζεται από τον Χρήστη εντός 48 ωρών από την παραλαβή της Παραγγελίας. Όταν η Παραγγελία ληφθεί σε μη εργάσιμη ημέρα ή οι καθορισμένες 48 ώρες λήγουν σε μη εργάσιμη ημέρα, η ειδοποίηση θα γίνει μέχρι το τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει στον Πελάτη στο ακέραιο τα ποσά που κατέβαλε για την αγορά των Αγαθών, εάν τα ίδια έχουν προπληρωθεί.

7.9 Ο Προμηθευτής μπορεί να ζητήσει πρόσθετη επιβεβαίωση, μεταξύ άλλων μέσω τηλεφώνου ή e-mail της ολοκληρωμένης Παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες/επιβεβαίωση που απαιτείται από τον Πάροχο, η άρνηση παροχής τους οδηγεί αυτόματα σε ακύρωση της Παραγγελίας με ή χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση προς τον Χρήστη.

 

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1 Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να πληρώσουν το αντίτιμο της παραγγελίας τους:
A. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα Softwater.eu μπορείτε να κάνετε μια αγορά με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα, Visa, MasterCard.
Εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα από την παραγγελία σας δεν είναι διαθέσιμα και χρεωθείτε ολόκληρο το ποσό, σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του προϊόντος, μπορεί να επιστραφεί το ποσό στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας στο info@softwater.eu
B. Με αντικαταβολή

 

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

9.1 Τοποθετώντας το(τα) Προϊόν(τα) στο καλάθι αγορών, μπορείτε να δείτε τα έξοδα αποστολής που αντιστοιχούν στην παραγγελία σας.

9.2 Εάν τα προϊόντα δεν είναι έτοιμα για παράδοση, η παραγγελία σας παραμένει σε εκκρεμότητα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την αναμενόμενη ώρα κατά την οποία το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για αντικατάσταση ή ακύρωση της παραγγελίας.

9.3 Η διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον Αγοραστή πρέπει να είναι σωστή και ενημερωμένη.Σε περίπτωση απουσίας από την καθορισμένη διεύθυνση ή οποιασδήποτε αλλαγής στα δεδομένα για την καθορισμένη διεύθυνση, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ειδοποιήσει εγκαίρως τον ταχυμεταφορέα ώστε η αποστολή να παραδοθεί στη σωστή διεύθυνση Διαφορετικά ο Αγοραστής θα επιβαρυνθεί με πρόσθετα έξοδα αποστολής.

9.4.Τα προϊόντα παραδίδονται ανάλογα με τον τύπο τους με την Μεταφορική Εταιρεία στη διεύθυνση που ορίσατε για την παραγγελία σας εντός 3 ημερών,

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@Softwater.eu

9.5 Τρόποι παράδοσης:
9.5.1 Με courier στη διεύθυνση (1 έως 3 εργάσιμες ημέρες)
9.5.2 Στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών

9.6 Ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα/μεταφορέα που εκτελεί την παράδοση, της αποθήκης ή/και λόγω περιστάσεων πέρα ​​από τον έλεγχο του Προμηθευτή.

9.7 Κατά την παράδοση, τα Αγαθά θα επιθεωρούνται προσεκτικά από τον Χρήστη ή/και από εξουσιοδοτημένο άτομο από αυτόν. Εάν η επιθεώρηση εντοπίσει εμφανή ελαττώματα, απουσία οποιουδήποτε από τα εξαρτήματα που συνοδεύουν τα εμπορεύματα ή/και οποιουδήποτε από τα έγγραφα που απαιτούνται από τη βουλγαρική νομοθεσία (π.χ. κατεστραμμένη ακεραιότητα της συσκευασίας· εξωτερική παραμόρφωση των εμπορευμάτων – παραμορφώσεις, γρατσουνιές, σπασμένα ή κατεστραμμένα στοιχεία / ανταλλακτικά ή παρόμοια, λείπει απόδειξη / τιμολόγιο, λείπει αξεσουάρ που συνοδεύει τα εμπορεύματα), ο Χρήστης ενημερώνει αμέσως το πρόσωπο που κάνει την παράδοση, για το οποίο συντάσσεται έκθεση. Επιπλέον, ο Χρήστης ειδοποιεί αμέσως τον Πάροχο μέσω e-mail info@Softwater.bg Εάν ο Χρήστης δεν το πράξει, τα Αγαθά θεωρούνται εγκεκριμένα και χάνει το δικαίωμα να ισχυριστεί αργότερα ότι τα Αγαθά παραδόθηκαν με εμφανή ελαττώματα, την απουσία οποιουδήποτε από τα συνοδευτικά Τα προϊόντα είναι αξεσουάρ και/ή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που απαιτούνται από τη βουλγαρική νομοθεσία. Τα παράπονα για προϊόντα που αγοράζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και επιπλέον ο Χρήστης θα πρέπει να ειδοποιεί τον Πάροχο μέσω e-mail info@Softwater.bg για κάθε παράπονο, επισυνάπτοντας το σχετικό τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς εμπορευμάτων ή αναφέροντας τον αριθμό και την ημερομηνία τους.

9.8 Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη συναρμολόγηση / εγκατάσταση των προϊόντων, καθώς και αμέσως μετά

 

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

10.1 Σύμφωνα με το άρθ. 9 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως και να ζητήσει την επιστροφή των αγαθών που παρήγγειλε και αγόρασε εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Αγαθών από τον Χρήστη ή από τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα και καθορίζεται από τον Χρήστη, ή όταν ο Χρήστης έχει παραγγείλει πολλά αγαθά με μία παραγγελία, τα οποία παραδίδονται χωριστά από την ημερομηνία κατά την οποία ο Χρήστης ή τρίτο μέρος από το μεταφορέας και καθορίζεται από τον Χρήστη, έλαβε το τελευταίο προϊόν. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνεται η επιστροφή είναι:
• Ο Χρήστης θα ειδοποιήσει εκ των προτέρων τον Πάροχο μέσω e-mail: info@Softwater.eu ότι αποσύρεται από τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως.
• τα εμπορεύματα είναι σε πλήρη κατάσταση, καθώς και η ακεραιότητα των προστατευτικών αυτοκόλλητων και άλλων σημάνσεων που τοποθετούνται από τον Προμηθευτή δεν παραβιάζεται.
• Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν μαζί με όλα τα έγγραφα που τους ανήκουν.

10.2 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των καθορισμένων όρων, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί τα επιστρεφόμενα Προϊόντα και κατά συνέπεια να μην επιστρέψει ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης.

10.3 Όλα τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν άλλα έξοδα επιστροφής των Αγαθών επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Χρήστη. Μέχρι την επιστροφή των Αγαθών από τον Χρήστη στον Προμηθευτή, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημιάς βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Χρήστη. Σε περίπτωση που ένα Προϊόν λόγω της φύσης του δεν μπορεί να επιστραφεί με τον συνήθη τρόπο ταχυδρομικώς, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των Αγαθών με άλλο τρόπο και τα πληρώνει σύμφωνα με τα σχετικά τιμολόγια, τιμοκαταλόγους κ.λπ. της αντίστοιχης εταιρείας ταχυμεταφορών ή άλλων εταιρειών που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει για την επιστροφή.

10.4 Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να επιστρέψει την Τιμή της Παραγγελίας (εκτός από πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με την τρόπο παράδοσης που επιλέγει ο Χρήστης), εντός της νόμιμης προθεσμίας των 14 ημερών. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αναβάλει την επιστροφή χρημάτων έως ότου επιστραφούν τα αγαθά ή έως ότου προσκομιστεί η απόδειξη ότι τα αγαθά έχουν σταλεί πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

10.5 Ο Χρήστης θα στείλει στον Προμηθευτή ή θα επιστρέψει τα Αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Χρήστης παρέλαβε και ενέκρινε τα Αγαθά. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο Χρήστης στείλει ή επιστρέψει τα Αγαθά στον Προμηθευτή πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

 

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

11.1 Κάθε χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να παρέχει προσωπικά στοιχεία. Προσωπικά δεδομένα παρέχονται κατά την υποβολή μιας παραγγελίας. Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και επιλέγοντας το πλαίσιο «Συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων», ο Χρήστης δίνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του, μέχρι την πιθανή ρητή γραπτή ακύρωσή του, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από αυτόν προς συλλογή, αποθήκευση. , που υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από Λογισμικό ή/και τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,: εταιρειών ταχυμεταφορών, τραπεζών κ.λπ., για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης για εξ αποστάσεως πώληση και παράδοση παραγγελθέντων αγαθών.

11.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το λογισμικό ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει τους επισκέπτες του ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Softwater.bg απαιτεί τη συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών για την αναγνώριση του χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email ή άλλα δεδομένα που μπορεί να σχετίζονται με την ταυτότητα ενός ατόμου.Μπορεί επίσης να συλλεχθούν δεδομένα που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διευθύνσεων IP, προγραμμάτων περιήγησης, λειτουργικών συστημάτων, cookie, διαφημιστικών αναγνωριστικών, τύπων συσκευών κ.λπ.

Κατά την αγορά αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα και την επιλογή τρόπου πληρωμής με τραπεζική κάρτα, θα σας ζητηθούν λεπτομέρειες όπως το όνομα του κατόχου, ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία ισχύος και ο αριθμός CVV.

11.3 ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Το Λογισμικό συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μόνο με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως και για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών.

Το λογισμικό ενημερώνει τους χρήστες ότι είναι δυνατή η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και άλλων πληροφοριών για εσωτερικούς στατιστικούς σκοπούς, όπως επιθεωρήσεις, ανάλυση δεδομένων και έρευνες για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά πάντα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και βουλγαρική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα

11.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Λογισμικό, ως διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ενημερώνει τους επισκέπτες του ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων γίνεται εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά προκειμένου να τους παρέχει την επιθυμητή υπηρεσία.

11.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το λογισμικό ενημερώνει τους χρήστες του ότι για την επίτευξη των στόχων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους σε ορισμένες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Παράδοση

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως και να παραδώσουμε τα παραγγελθέντα αγαθά, το Software έχει το δικαίωμα να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ταχυμεταφορών, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών. t1 >

• Διαφήμιση, Στατιστικά, Μάρκετινγκ:

Μπορούμε να συνεργαστούμε με μια στατιστική εταιρεία για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και να καταγράψουμε στατιστικά στοιχεία, όπως η συχνότητα των επισκέψεων και η διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο.Συνεργαζόμαστε με διαφημιστές και διαφημιστικές εταιρείες που πρέπει να γνωρίζουν πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τον ιστότοπο. Οι διαφημιστές και οι διαφημιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του μοναδικού αναγνωριστικού χρήστη της συσκευής του χρήστη ή/και Αριθμός κινητού τηλεφώνου. Για να προστατεύσουμε την ανωνυμία των πληροφοριών, χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης για να διασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη δεν μπορούν να υποκλέψουν την ταυτότητα ατόμων. Οι συνεργάτες μπορούν επίσης να συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με άλλους ιστότοπους που έχετε χρησιμοποιήσει / κατεβάσετε, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, άλλες ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις στον ιστότοπο / εφαρμογή ή αλλού. Οι κρυπτογραφημένες πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να διαβιβαστούν στους συνεργάτες μας και να συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας για στατιστική ανάλυση ή διαφημιστικούς σκοπούς. Οι συνεργάτες μας δεν χρησιμοποιούν μόνοι τους τις πληροφορίες που τους παρέχουμε και έχουν συμφωνήσει να τηρούν την πολιτική απορρήτου. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα

11.6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

• Συνεργασία με τρίτες χώρες

Ενδέχεται να μεταφέρουμε δεδομένα σε τρίτους με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας που έχετε ζητήσει ή μιας προωθητικής προσφοράς που προσφέρεται από εμάς ή τρίτα μέρη. Η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ συνεργατών περιλαμβάνει εφαρμογές ή ιστότοπους που περιέχουν API ή άλλες υπηρεσίες μας και διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) ή υπηρεσίες στις οποίες είναι συνδεδεμένο το Softwater.eu

• Κοινωνικά δίκτυα

Ο ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σχετικών εργαλείων που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε τις ενέργειές σας στον ιστότοπο με άλλες εφαρμογές, ιστότοπους ή πολυμέσα και αντίστροφα. Η χρήση τέτοιων λειτουργιών σάς επιτρέπει να μοιράζεστε πληροφορίες με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που καθορίζετε στο προσωπικό σας προφίλ.Ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

• Μετασχηματισμός και αναδιοργάνωση της εμπορικής επιχείρησης

Σε περίπτωση μετασχηματισμού ή αναδιοργάνωσης της εμπορικής επιχείρησης όπως πώληση, συγχώνευση, συγχώνευση, διάσπαση, διάσπαση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση μετοχών ή εκκαθάριση της “Softwater” Ltd., τότε, κατά την κρίση της, το Λογισμικό μπορεί να μεταβιβάσει , πωλούν ή παρέχουν πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπο ενός ή περισσότερων σχετικών τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, το Λογισμικό θα ειδοποιήσει όλους τους Χρήστες πριν από τη μεταφορά των προσωπικών πληροφοριών ή προτού υπαχθεί σε άλλη πολιτική απορρήτου.

• Αίτημα δικαστικών και κρατικών αρχών

Το Λογισμικό ενημερώνει τους Χρήστες ότι μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα στην εισαγγελία, την αστυνομία, τα δικαστικά όργανα ή άλλους κρατικούς φορείς, βάσει και εντός των νομικών διατάξεων και μετά από ρητή αίτησή τους.

11.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το Λογισμικό ανά πάσα στιγμή για να επαληθεύσουν την ύπαρξη προφίλ χρήστη, τη διόρθωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή του και την ακύρωση των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, το Λογισμικό μπορεί να ζητήσει να επαληθεύσει την ταυτότητα του χρήστη προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά του.

11.6.1 Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες για το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τον σκοπό επεξεργασίας τους, για τον οποίο δεν οφείλει καμία αμοιβή, ως γραπτή αίτηση στη διεύθυνση αλληλογραφίας μας διεύθυνση email: info@softwater.eu

11.6.2 Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Λογισμικό να διορθώσει τα προσωπικά του δεδομένα στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αλληλογραφίας μας: info@softwater.eu.

11.6.3 Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αποσύρει τη ρητή και άνευ όρων συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να ζητήσει από το Λογισμικό να αναστείλει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, εάν υπάρχουν λόγοι που προβλέπονται από το νόμο , όπως να στείλετε ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αλληλογραφίας μας: info @ softwater.eu

11.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το λογισμικό θα λαμβάνει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, προσωπικής και προστασίας εγγράφων. Το λογισμικό προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας κρυπτογραφική προστασία σε όλα τα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται.

 

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

12.1 Ο ιστότοπος Softwater.eu είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Software Ltd. (εφεξής καλούμενη “Εταιρεία”). Ως πνευματική ιδιοκτησία ορίζονται όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, της διαδικτυακής πλατφόρμας (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, διαγράμματα και γενικά κάθε άλλο χαρακτηριστικό όλων των ψηφιακών αρχείων) και οι υπηρεσίες του ιστότοπου. της Εταιρείας και των δημιουργών του ηλεκτρονικού καταστήματος, προστατεύονται από τους βουλγαρικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

12.2 Κανένα μέρος του παραπάνω περιεχομένου του ιστότοπου και της διαδικτυακής πλατφόρμας δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να μεταδοθεί, να αναδημοσιευτεί και/ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ​​εν όλω ή εν μέρει, εκτός εάν η Η εταιρεία και οι δημιουργοί του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν συμφωνήσει εγγράφως. Τίποτα στη συμφωνία εξ αποστάσεως μεταξύ του Λογισμικού και του Αγοραστή δεν θα ερμηνεύεται ότι εξουσιοδοτεί το Λογισμικό να αντιγράφει, να διανέμει, να δημοσιεύει, να θέτει στη διάθεση τρίτων, να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της πλατφόρμας.

12.3 Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, επικοινωνία, διανομή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Softwater Ltd. ή άλλο πνευματικό δικαίωμα κάτοχος.

 

13. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους Γενικούς Όρους, τα Μέρη αναλαμβάνουν να προσπαθήσουν να την επιλύσουν με πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίου συμβιβασμού.Σε περίπτωση που τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά μεταξύ τους θα διευθετηθεί οριστικά από το αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο

13.2 Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11 / ΕΕ, έχετε τη δυνατότητα να επιλύετε καταναλωτικές διαφορές μέσω της διαδικασίας «Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση διαφωνίας που σχετίζεται με μια ηλεκτρονική αγορά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ADR).

13.3 Οι διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

13.4 ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο ιστότοπος Softwater.eu ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πρακτικής εργασίας των χρηστών κατά την περιήγηση και για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη/χρήστη, αλλά δεν λαμβάνουν πληροφορίες για τυχόν έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Softwater.bg, για στατιστικούς λόγους, για τον προσδιορισμό των περιοχών στους οποίους οι υπηρεσίες αυτές είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απενεργοποιεί τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς cookies.

Order now and enjoy premium quality at an affordable price!