ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА уебсайта: Softwater.eu

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията за ползване на уебсайта Softwater.bg, които регламентират правилата за ползване на онлайн магазина находящ се на интернет страницата Softwater.bg включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този он-лайн магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта на Softwater.eu

1.2 Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват уебсайта и/или извършват регистрация на интернет адрес Softwater.bg. При използване на уебсайта Softwater.eu, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз за предоставяните на уебсайта стоки и услуги. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес Softwater.eu, лицата, които ползват уебсайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

 

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1 “Софтуотър“ ООД, e дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под единен идентификационен код 206501251, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, Престиж Бизнес Център, бул. Патриарх Евтимий № 49, ет.4, с ДДС номер: BG 206501251

2.2 “Софтуотър“ ООД администрира онлайн магазина Softwater, под формата на уебсайта Softwater.eu

Можете да се свържете с нас на адресa ни за кореспонденция: гр. София 1463, район Триадица, Престиж Бизнес Център, бул. Патриарх Евтимий № 49, ет.4, на имейл адрес info@softwater.eu

 

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1 “Продавач, Софтуотър, Дружеството, Доставчика” – означава “Софтуотър“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под единен идентификационен код 206501251, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, Престиж Бизнес Център, бул. Патриарх Евтимий № 49, ет.4 , с ДДС номер: BG 206501251

3.2 “Купувач” – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата на онлайн магазина – Softwater.eu

3.3 „Потребител“ – означава всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което разглежда или използва по какъвто и да е начин фукнционалностите на уебсайта и платформата, включително но не само като ги разглежда, прави поръчки, купува, връща стоки и др.

3.4 “Онлайн магазин“ – означава платформата и виртуалният магазин, находящ се на домейн Softwater.eu, предоставящ възможност за закупуване на стоки през Интернет.

3.5 „Поръчка“ – означава поръчката на Потребителя направена през уебсайта за определени избрани от него стоки, заедно с избрания начин на плащане и получаване на стоките.

3.6 „Продукт(и)“ и/или „Стока(и)“ – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през онлайн магазина.

3.7 „Договор“ – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Продукт(и) и/или Стока(и) през Онлайн магазина, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Онлайн магазина.

3.8 „Цена на продукта или стоката“ – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси

 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящите Общи условия са задължителни за всички Потребители на онлайн магазина Softwater.bg. С всяко влизане или използване по какъвто и да е начин на уебсайта Softwater.eu означава, че Вие сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.2 Общите условия могат да бъдят променяни едностранно от Софтуотър по всяко време чрез актуализирането им. Променените Общи условия са задължителни за всички и влизат в сила незабавно след публикуването им на уебсайта.

4.3 Софтуотър има право да извършва промени в Общите условия по всяко време по свое усмотрение или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.4 Отговорност на потребителите е периодично да проверяват дали са направени промени в Общите условия.

4.5 Софтуотър полага максимални усилия да поддържа информацията в уебсайта и в Онлайн магазина винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност. Софтуотър уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6 Софтуотър не може да гарантира наличността на предлаганите продукти. Въпреки това се ангажира да информира своевременно потребителите за липсата им.

4.7 Софтуотър не носи отговорност за технически проблеми, които могат да възникнат при потребителите, когато се опитват да влязат в уебсайта или по време на посещението си в него, които са свързани с работата или съвместимостта на собствената им конфигурация / чрез използването на уебсайта /.

4.8 Уебсайтът може да съдържа препратки към уебсайтове на трети лица. Софтуотър не носи отговорност за съдържанието на тези уебстраници, както и за всякакви щети или повреди, които могат да възникнат в резултат на използването им, тъй като достъпа до тях е по избор и отговорност на Потребителя.

4.9 Потребителите на уебсайта и онлайн магазина Softwater.eu приемат и се задължават, че няма да използват онлайн магазина за изпращане, публикуване или каквито и да било други действия свързани с публикуването на незаконно, заплашително, расистко, обидно, клеветническо, вулгарно или вредно за непълнолетните съдържание. Посещенията на уебсайта Softwater.bg и транзакциите чрез него, трябва да се извършват за лична употреба и изключително за законни цели и по начин, който не ограничава или възпрепятства използването му от трети лица. Посетителите са длъжни да използват уебсайта в съответствие със закона, добрия морал и настоящите Общи условия, да не предприемат действия, които биха могли да причинят повреда или неизправност или да засегнат или застрашат предоставянето на услугите на Softwater.eu.

4.10 Потребителите нямат право да предават вътрешна и поверителна информация, получена или оповестена като част от търговските отношения или от споразумения за поверителност, нито информация нарушаваща, който и да е патент, търговска марка, авторски права или други права на собственост на трети лица.

4.11 Потребителите нямат право да използват и да прилагат компютърни вируси, каквито и да било други кодове, файлове или програми, които са предназначени да прекъснат, да унищожат или да пречат на работата на всеки компютърен софтуер или хардуер, умишлено или не, тъй като такова действие нарушава приложимото българско и европейско законодателство. На потребителите не е позволено да посещават уебсайта, с цел да злоупотребяват с трети страни или да използват уебсайта за събирането или съхраняването на лични данни.

 

5. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МАГАЗИНА

5.1 Уебсайтът Softwater.eu и Онлайн магазина могат да се разглеждат напълно свободно и безплатно без да се изисква регистрация.

 

6. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ

6.1 Към всяка стока или продукт публикуван на уебсайта е предоставена информация относно Цената, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Софтуотър не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

6.2 Всички посочени на уебсайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай, че Стоката има няколко модификации, то са посочени цените за всяка от модификациите. Софтуотър има право да променя цените, посочени в уебсайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на уебсайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

6.3 Софтуотър има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на уебсайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

 

7. ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА СТОКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

7.1 Онлайн магазина Softwater.eu приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в уебсайта. При извършване на Поръчка, Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на уебсайта възможности.

7.2 Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Потребителя. До потвърждаване на поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

7.3 При извършване на поръчка от онлайн магазина, Потребителят влиза в договорни отношения със “Софтуотър” ООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за потвърдена след получаване на потвърждение от страна на Softwater.eu, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка.

7.4 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща на уведомление, че стоката е готова за изпращане. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

7.5 Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба от разстояние със Софтуотър се извършва без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчка без регистрация и с отблелязване на отметката “Съгласен съм с обработка на личните ми данни“ Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Софтуотър за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. Софтуотър може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Софтуотър има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Софтуотър не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без регистрация. Софтуотър не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни. Разходите за повторно изпращане на Стоки се поемат от Потребителя.

7.6 При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Онлайн магазина изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.

7.7 Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага с налична Стока, Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.

7.9 Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

 

8. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

8.1 Потребителите могат да изберат един от следните методи за заплащане цената на направената от тях поръчка:

A. Чрез кредитна или дебитна карта.

В нашия онлайн магазин Softwater.eu можете да направите покупка с Вашата кредитна или дебитна карта, Visa, MasterCard.

Ако един или повече продукти от поръчката Ви не са налични, а сте таксувани с пълната сума, в случай че поръчката за дадения продукт е анулирана, може да се възстанови сумата по картата, с която е извършено плащането. В този случай се свържете с нас на info@softwater.eu

B. С наложен платеж.

 

9. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

9.1 С поставянето на Стоката/ите в пазарската кошница, можете да видите разходите за доставка, които съответстват на Вашата поръчка.

9.2 Ако Стоката/ите не са готови за доставка, поръчката Ви остава в процес на изчакване и ще се свържем с Вас за очакваното време, в което продуктът ще бъде наличен, за подмяна или анулиране поръчката.

9.3 Адресът за доставка, посочен от Купувача, трябва да е верен и актуален. В случай на отсъствие от посочения адрес или каквато и да е промяна относно данните за посочения адрес, Купувачът е отговорен своевременно да уведоми куриера, за да може пратката да се достави на правилния адрес. В противен случай Купувачът ще бъде таксуван за допълнителните разходи за транспорт.

9.4 Продуктите се доставят според вида си с Транспортна компания на адреса, който сте посочили за Вашата поръчка в рамките на 3 дни. В случай на забавяне на доставката на поръчката Ви, моля, свържете се с нас на info@Softwater.eu

9.5 Методи на доставка:
9.5.1 С Куриер до адрес (1 до 3 работни дни)
9.5.2 До офис на куриерската фирма

9.6 Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката, склада и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.

9.7 При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката; външни деформации на Стоките – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи/части или други подобни; липсваща касова бележка/фактура; липсващ придружаващ Стоката аксесоар), Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail info@softwater.eu Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез Онлайн магазина стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail info@softwater.eu за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата.

9.8 Доставчикът не носи отговорност за нанесени щети при монтиране/инсталиране на продуктите, както и непосредствено след това.

 

10. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИТЕ

10.1На основание чл. 9 от директива 2011/83/ЕС на Евроейския Парламент и на Съвета, Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

• Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: info@softwater.eu че се отказва от договора за продажба от разстояние;
• Стоката е в цялостен вид, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;
• Стоките да са върнати заедно с всички документи, принадлежащи към тях.

10.2 При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

10.3 Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

10.4 В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 9 от директива 2011/83/ЕС на Евроейския Парламент и на Съвета при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Поръчката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка), в законоустановения 14-дневен срок. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

10.5 Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е получил и одобрил Стоката. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

 

11. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1 Всеки потребител разглежда уебсайта без да е нужно да предоставя лична информация. Лични данни се предоставят при отправяне на поръчка. С приемането на настоящите Общи условия и с отблелязване на отметката “Съгласен съм с обработката на личните ми данни“, Потребителят дава изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Софтуотър и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаните стоки.

11.2 СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Софтуотър като администратор на личните данни, информира своите посетители, че за използването на услугите, предоставяни от Softwater.eu е необходимо събирането на определени лични данни или информация за идентификация на потребителя. Личните данни включват данни и информация, които идентифицират самоличността на дадено/то лице, като име, адрес, телефон, имейл адрес или други данни, които могат да бъдат свързани със самоличността на дадено лице. Данни, които не са задължително свързани с идентичността на физическо лице, също могат да бъдат събирани, включително, но не само IP адреси, браузъри, операционни системи, “бисквитки“, рекламни идентификатори, вида на устройствата и др.

При извършване на покупка на стоки от онлайн магазина и избиране на метод на плащане с банкова карта, ще Ви бъдат поискани детайли като име на притежателя, номер на картата, дата на валидност и номер CVV.

11.3 ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕ

Софтуотър събира личните данни на Потребителите единствено за целта да осигури функционирането на предоставяните услуги, включително за изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние и за доставката на поръчаните стоки.

Софтуотър информира Потребителите, че е възможно да събира и обработва лични данни и друга информация за вътрешни статистически цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстване на предлаганите услуги, но винаги в съответстие с европейското и българското законодателство за защита на личните данни.

11.4 ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Софтуотър като администратор на личните данни, съдържащи се в този уебсайт, информира своите посетители, че обработката на предоставените лични данни се извършва писмено, по електронен или телекомуникационен път, за да им предостави желаната услуга.

11.5 ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Софтуотър информира своите потребители, че за постигане на целите и подобряване на предоставяните услуги има възможност да трансферира лични данни към трети страни в някои от следните случаи:

• Извършване на доставка

За да изпълним задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние и за да доставим поръчаните стоки, Софтуотър има право да трансферира лични данни към куриерските фирми като име, адрес, телефон и друга информация, свързана с доставка на стоката.

• Реклама, Статистика, Маркетинг:

Можем да работим със статистическо дружество за да ни помогне да разберем как се използва уебсайтът и за записване на статистически данни, като например честотата на посещенията и продължителността на престоя в уебсайта. Работим с рекламодатели и рекламни агенции, които трябва да знаят как потребителите взаимодействат с уебсайта. Рекламодателите и рекламните агенции използват част от информацията, събрана на уебсайта, включително, но не само, уникалния потребителки идентификатор на устройството на потребителя и/или мобилния телефонен номер. За да защитим анонимността на информацията, използваме технологията за криптиране, за да гарантираме, че трети страни не могат да пресекат самоличността на физическите лица. Партньорите могат също така да събират анонимна информация за други уебсайтове, които сте използвали/изтеглили, уеб страници, които посещавате, точна информация за местоположението Ви, друга неточна информация за местоположението Ви, с цел показването на насочени реклами в уебсайта/приложението или другаде. Криптираната информация, която давате, може да бъде предадена на нашите партньори и комбинирана с друга налична информация за вас за статистически анализи или рекламни цели. Партньорите ни не използват самостоятелно информацията, която им предоставяме като са се съгласили да се придържат към правилата по защита на личните данни. Потребителите, имат право да оттеглят своето съгласие като следват процедурите, описани в раздел

11.6 – ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИ.

• Партньорство с трети страни

Можем да прехвърляме данни на трети страни с цел предоставяне на услуга, която сте поискали, или промоционална оферта, предложена от нас или от трети страни. Прехвърлянето на информация между партньори включва, приложения или уебсайтове, които съдържат API, или по други наши услуги и приложни програмни интерфейси ( API ) или услуги, към които е свързан Softwater.eu

• Социални мрежи

Възможно е в нашият уебсайт да бъде предоставена въможността за споделяне в социалните мрежи и други свързани с тях инструменти, които Ви позволяват да споделяте вашите действия в уебсайта с други приложения, уебсайтове или медии и обратното. Използването на такива функции Ви дава възможност да споделяте информация с приятелите си или с широката общественост, в зависимост от настройките, които сте определили в личния си профил. Моля, направете справка на правилата за поверителност на тези услуги в социалните мрежи, за да получите повече информация за това, как се обработват данните Ви.

• Преобразуване и реорганизация на търговското предприятие

При преобразуване или реорганизация на търговското предприятие като продажба, вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на контрола, прехвърляне на дялове или ликвидация на „Софтуотър“ ООД тогава, по свое усмотрение Софтуотър може да прехвърля, продава, или дава информация, събрана от уебсайта на една или повече свързани трети страни. В този случай, Софтуотър ще уведоми всички Потребители преди прехвърлянето на личната информация или преди да бъде обект на друга политика за поверителност.

• Искане от съдебни и държавни органи

Софтуотър информира Потребителите, че може да предоставя личнни данни към прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

11.6 ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите може да комуникират по всяко време със Софтуотър, за да проверят съществуването на потребителски профил, коригирането му, промяната или заличаването му, както и отказа от електронни бюлетини. При актуализиране на личната информация, Софтуотър може да поиска да провери самоличността от потребителя, за да може да отговори на исканията му.

11.6.1 Всеки потребител има право да получи информация дали личните му данни са съхранявани, обработвани, цели на обработването, за което не дължи никаква такса, като писмена молба на адреса ни за кореспонденция имейл адрес: info@softwater.eu.

11.6.2 Всеки потребител има право да изисква от Софтуотър да коригира личните му данни като изпрати молба на адреса ни за кореспонденция имейл адрес: info@softwater.eu.

11.6.3 Всеки потребител може да оттегли своето изрично и безусловно съгласие за обработване на лични данни, да поиска от Софтуотър да преустанови събирането на лични данни и да изтрие събраните до момента лични данни, ако са налице предвидените в закона основания, като изпрати молба на адреса ни за кореспонденция имейл адрес: info@softwater.eu

11.7 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Софтуотър предприема нужните организационни и технически мерки за защита на личните данни, включително физическа, персонална, и документална защита. Софтуотър защитава личните Ви данни като прилага и криптографска защита за всички използвани информационни системи.

 

12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1 Уебсайтът Softwater.eu е официален онлайн магазин на “Софтуотър” ООД (наричано по-долу “Дружеството“). Цялото съдърждание на уебсайта, на онлайн платформата (напр. програми, информация, данни, търговски марки, логота, снимки, графики, рисунки, схеми и всякакви други отличителни черти като цяло на всички цифрови файлове) и услугите на уебсайта се определят като интелектуална собственост на Дружеството и на създателите на онлайн магазина, като са защитени от българските, общностните и международните закони за интелектуална и индустриална собственост.

12.2 Нито една част от горепосоченото съдържание на уебсайта и на онлайн платформата не могат на бъдат продавани, копирани, възпроизвеждани, променяни, предавани, повторно публикувани и/или разпространявани по какъвто и да е начин или чрез каквото и да е средство, изцяло или от части, освен ако Дружеството и създателите на онлайн магазина не са се договорили писмено за това. Нищо в сключения между Софтуотър и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Софтуотър последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието на уебсайта и платформата.

12.3 Всяко възпроизвеждане, повторно издаване, качване, комуникация, разпространение, предаване или всякаква друга употреба на съдържанието по какъвто и да е начин или носител за търговски или други цели е разрешено само ако има предварително писмено съгласие от “Софтуотър” ООД или друг притежател на авторските права.

 

13. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1 В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните нсе успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

13.2 Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешавне на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейския съюз. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

13.3 За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

13.4 ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ („COOKIES”)

Уебсайта Softwater.eu може да използва „бисквитки“, за да подобри практическата работа на потребителите при сърфиране и да подобри цялостното качество на своите услуги. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат на компютъра на потребителя, когато посещават даден сайт. „Бисквитките“ се съхраняват на твърдия диск на посетителя/потребителя, но не получават информация за какъвто и да е документи или файл от компютъра. Използват се за улесняване на достъпа на посетителя/потребителя до специфични услуги на Softwater.eu, за статистически цели, за да се определят областите, в които тези услуги са полезни или популярни или за маркетингови цели. Посетителят/Потребителят на уебсайта може да конфигурира браузъра си по такъв начин, че да забрани получаването на всички „бисквитки“ или да го уведоми при изпращането на „бисквитка“. Въпреки това, посетителя/потребителя на уебсайта трябва да е наясно, че определени функции или услуги на уебсайта може да не функционират правилно без „бисквитки“.

Поръчайте сега и се насладете на първокласно качество на достъпна цена!